Uživatel: Host
Přihlásit
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

Český svaz orientačních sportů vyhlašuje v roce 2021 již po patnácté projekt Výukové mapy jako podporu akcí pro školní mládež a sportovní veřejnost.


VÝUKOVÉ MAPY 2021


V roce 2021 je již popatnácté realizován projekt Výukové mapy pro orientační běh v předpokládaném počtu 60 ks. Hlavním cílem projektu je uspořádání orientačních závodů pro širokou veřejnost a spolupráce oddílů OB se školami – od zajištění školních závodů až po nábor nových členů, v ideálním případě vytvoření podmínek pro zařazení OB do výuky. Podpora je určena také pořadatelům závodů Přeboru škol a realizátorům Areálů pevných kontrol.

PODMÍNKY projektu Výukové mapy 2021
Mapy připravené a financované v rámci projektu Výukové mapy 2021 jsou určeny pro školní akce, resp. k vytvoření podmínek spolupráce oddílu OB se školami v místě působení, pro akce uspořádané v rámci projektu Dny orientace v přírodě, případně trénink žáků. Je nepřípustné využívat mapy vydané v rámci projektu Výukových map jako mapy pro závody zařazené do soutěží ČSOS a jeho složek.

Důležité:

 • Přihlášky do projektu vyřizuje Kristýna Skyvová, skyvova@volny.cz
 • Písemná přihláška oddílu do projektu Výukových map 2021 musí obsahovat:
  - název oddílu a jméno zodpovědné osoby za realizaci
  - popis vybraného prostoru
  - stručný popis využití výukové mapy (typ akce, rozsah, termín akce)
 • Přehled přihlášených map je k dispozici na webové stránce Komise rozvoje OB v odkazu MAPY.Povinnosti oddílů, které se přihlásily do projektu Výukových map:

 • Oddíl zajistí přípravu mapových podkladů a soubor OCAD odešle ke konečnému zpracování na adresu Luboše Matějů (mateju@volny.cz) - přihlášením do projektu se oddíl zavazuje, že zpracuje mapové podklady pro vydání mapy v daném termínu.
  • umístění mapy: důležitý je záměr pro využití dané mapy; v případě školních map je ideální, aby na mapě byla škola, které bude mapa nabídnuta pro výuku + přilehlý lesík, park, zástavba – v nejasných případech je možná konzultace s garantem projektu;
  • měřítko mapy: mapy mohou být v různých měřítkách 1:1 000 – 1:10 000, doporučená jsou „běžnější“ měřítka 1:4 000,1: 5 000, 1:7 500, 1:10 000
  • rozměr mapy: z ekonomických důvodů tisku je nutné, aby se jednotlivé mapy vešly na rozměr A4. Na mapu budou doplněna loga partnerů projektu, na mapě by měla být i legenda, která zabírá docela dost místa, a mapový klíč.
  • další náležitosti: evidenční číslo mapy zajistit povinně přes Mapový portál ČSOS http://mapy.orientacnisporty.cz/, název mapy, měřítko, ekvidistance, kdo mapoval, kdo kreslil, zpracoval (oddíl OB), mapové podklady, správce mapy
  • možnosti: tisk čistých map nebo map s tratí možno rozdělit na více akcí do celkového počtu 1000 ks
  • termín odevzdání: : při přihlášení do projektu je nutné se nahlásit k určitému termínu odevzdání mapových podkladů. V případě řešení tisku ke konkrétní akci je vhodné odeslání mapových podkladů avizovat nejméně v týdenním předstihu na adresu Luboše Matějů (mateju@volny.cz), který zajišťuje přípravu do tisku.
   1. termín: 31.03.2021
   2. termín: 15.05.2021
   3. termín: 30.09.2021
 • Oddíl se přihlášením do projektu „Výukové mapy“ zavazuje, že na vydané mapě uspořádá alespoň dvě „orientační akce“ pro mládež (výukové, cvičné, náborové, propagační), nejlépe v rámci projektu Dny orientace v přírodě. V případě velkého zájmu o uspořádané akce je možno po vyčerpání všech zásob map požádat i o dotisk Výukových map (předtím je nutno doložit využití předcházejícího nákladu VM).
 • Oddíl připraví stručnou zprávu o využití výukové mapy (např. seznam akcí, forma použití při spolupráci se školou, využití pro trénink konkrétního oddílu) a zašle předsedkyni Komise rozvoje OB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) do 15. 11. 2021.
 • Oddíl pošle na sekretariát ČSOS fakturu za přípravu mapových podkladů v ceně 2.000,- Kč nejpozději do 15. 11. 2021.Povinnost Českého svazu orientačních sportů vůči oddílům, které se přihlásily do projektu Výukových map:

 • Český svaz orientačních sportů garantuje zpracování mapových podkladů a grafických doplňků mapy, přípravu tisku mapy.
 • Český svaz orientačních sportů zajistí vytištění čistých map ofsetovým tiskem v počtu 1000 ks nebo laserový tisk map s tratí dodanou pořadatelem akce. Tiskový náklad je možno rozdělit na více akcí do celkového počtu 1000 ks. V případě velkého zájmu o uspořádané akce je možno po vyčerpání všech zásob map požádat i o dotisk výukových map (předtím je nutno doložit využití předcházejícího nákladu VM).
 • Český svaz orientačních sportů zajistí poskytnutí přiměřeného množství metodicko-propagačního materiálu „OBJEV orientační běh“ pro účely uspořádání akce na výukové mapě.
 • Český svaz orientačních sportů garantuje uhrazení faktury za zpracování mapových podkladů ve výši 2.000,- Kč/mapu.

 

Počet přístupů
Celkem: 164499
Týden: 1781