Uživatel: Host
Přihlásit


Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


 

Český svaz orientačních sportů vyhlašuje v roce 2022 již po šestnácté projekt Výukové mapy jako podporu akcí pro školní mládež a sportovní veřejnost.


VÝUKOVÉ MAPY 2022


Český svaz orientačních sportů bude v roce 2022 realizovat projekt Výukové mapy v počtu max. 60 ks map pro orientační běh. Hlavním cílem projektu je uspořádání orientačních závodů pro širokou veřejnost a spolupráce oddílů OB se školami – od zajištění školních závodů až po nábor nových členů, v ideálním případě vytvoření podmínek pro zařazení OB do výuky. Podpora je určena také pořadatelům závodů v rámci projektu Dny orientace v přírodě, Přeborů škol, realizátorům Areálů pevných kontrol, případně pro trénink žáků. Je nepřípustné využívat mapy vydané v rámci projektu Výukových map jako mapy pro závody zařazené do soutěží ČSOS a jeho složek.

V projektu Výukové mapy je pro rok 2022 stanovena výše finanční podpory od ČSOS za zhotovení mapových podkladů pro vydání Výukové mapy na 2.000,– Kč. Přípravu podkladů pro tisk podle závazného grafického vzoru jednotného vzhledu mapy zajistí dle domluvy ČSOS nebo samotný zpracovatel mapy. Tisk map po schválení tiskových podkladů zajistí na své náklady buď zpracovatel mapy, nebo tisk map po předchozí domluvě zajistí ČSOS (maximálně 1000 ks v tiskárně, kterou si sám určí).

Přihlášky do projektu vyřizuje Kristýna Skyvová (skyvova@volny.cz). Písemná přihláška klubu na zařazení připravované mapy do projektu Výukových map 2022 musí obsahovat název klubu a jméno osoby zodpovědné za realizaci projektu, popis vybraného prostoru a stručný popis plánovaného využití výukové mapy (měřítko mapy, typ akce, termín a rozsah akce). Při přihlášení do projektu je nutné se nahlásit k určitému termínu zpracování mapových podkladů. V případě řešení tisku map prostřednictvím ČSOS ke konkrétní akci je vhodné avizovat odeslání mapových podkladů k tisku nejméně v dvoutýdenním předstihu, hlavními termíny pro zpracování a následný tisk map jsou:

1. termín: 30. 3. 2022, 2. termín: 15. 5. 2022, 3. termín: 10. 9. 2022

Přehled map zařazených do projektu a další podrobné informace k účasti na realizaci projektu jsou k dispozici na webové stránce Komise rozvoje OB https://obrozvoj.cz/

Povinnosti oddílů, které se přihlásily do projektu Výukových map 2022, jsou:

  • zajistit v daném termínu přípravu mapových podkladů vybraného prostoru, zajistit evidenční číslo mapy povinně prostřednictvím Mapového portálu ČSOS https://mapy.orientacnisporty.cz/, zde také uvést další údaje k vydávané mapě (název mapy, měřítko, ekvidistance, kdo mapoval, kdo kreslil, který klub OB mapu zpracoval, mapové podklady, správce mapy);
  • odeslat ke konečnému odsouhlasení před tiskem tiskový soubor mapy v OCADu Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz) včetně informace o plánovaném zpracování grafického vzhledu mapy a o jejím vytištění. V případě tisku map prostřednictvím ČSOS je nutné, aby byla velikost mapy včetně grafických doplňků maximálně formátu A4. Na mapě musí být umístěna loga partnerů projektu (podle závazného grafického vzoru jednotného vzhledu mapy), na mapě by měla být také legenda (mapový klíč);
  • uspořádat na vydané mapě alespoň dvě „orientační akce“ pro mládež (výukové, cvičné, náborové, propagační), nejlépe v rámci projektu Dny orientace v přírodě, nebo bude mapa využívána pro trénink mládeže;
  • připravit stručnou zprávu o využití výukové mapy (např. seznam akcí, forma použití při spolupráci se školou, využití pro trénink konkrétního klubu) a zaslat ji předsedkyni Komise rozvoje Kristýně Skyvové do 15. 11. 2022;
  • zaslat fakturu na částku 2.000,- Kč/mapu za přípravu mapových podkladů předsedkyni Komise rozvoje Kristýně Skyvové a na sekretariát ČSOS nejpozději do 15. 11. 2022. Faktura bude proplacena až po splnění podmínky zaslání zprávy o využití konkrétní mapy (viz. výše) v předepsaném termínu. 

Počet přístupů
Celkem: 414946
Týden: 3098