Tréninkový servis

Český svaz orientačních sportů

Host


Systém trenérů sekce OB

1. Systém trenérů realizuje metodická komise sekce OB. Odvolacím orgánem proti rozhodnutím metodické komise je vedení sekce OB.

2. Kvalifikační třídy trenérů
- trenér 1. třídy (T1),
- trenér 2. třídy (T2),
- trenér 3. třídy (T3).

3. Podmínky pro získání a prodloužení kvalifikace
3.1. Trenér 1. třídy (T1)
Podmínky pro získání kvalifikace T1
- minimální stáří uchazeče 22 let,
- kvalifikace T2,
- absolvování studia na FTVS UK, zaměření na OB, při libovolném typu studia (denní, dálkové).
Přijetí ke studiu na FTVS UK, zaměření na OB je možné pohovorů a doporučení metodické komise.

3.2. Trenér 2. třídy (T2)
Podmínky pro získání kvalifikace T2
- minimální stáří uchazeče 18 let,
- kvalifikace T3,
- předchozí trenérská praxe minimálně 2 roky,
- absolvování školení T2 a úspěšné složení závěrečných zkoušek.
Pro udržení kvalifikace T2 je nutné absolvovat seminář trenérů minimálně jednou za 5 let.
Kvalifikaci T2 lze prodlužovat každý rok. V případě nesplnění požadavků se kvalifikace snižuje na T3.

3.3. Trenér 3. třídy (T3)
Podmínky pro získání kvalifikace T3
- minimální stáří uchazeče je 18 let,
- absolvování školení T3 a úspěšné složení závěrečných zkoušek.
Pro udržení kvalifikace T3 je nutné absolvovat seminář trenérů nebo školení T3 minimálně jednou za 10 let. Držiteli, který v tomto období neabsolvoval seminář nebo školení trenérů, kvalifikace T3 zaniká.

4. Školení trenérů sekce OB
4.1. Školení T2 pořádá metodická komise sekce OB. Rozsah školení je minimálně 40 hodin. Školení může probíhat částečně elektronickou formou, max. však z 1/4.
4.2. Školení T3 metodicky zajišťuje metodická komise sekce OB a pořádá sekce OB či krajské svazy ČSOS. Pořadatel je povinen po ukončeném školení zaslat seznam účastníků, resp. nových trenérů vedoucímu metodické komise sekce OB. Rozsah školení je minimálně 20 hodin.
4.3. Rozsah a formu závěrečných zkoušek určuje metodická komise sekce OB.

5. Výjimky
5.1. Vedení sekce OB může výjimečně na návrhu metodické komise sekce OB udělit kvalifikaci T3 bez absolvování školení žadatelům, kteří splňují ostatní podmínky pro její získání a současně doloží dostatečnou trenérskou praxi.

6. Přechodná a závěrečná ustanovení
6.1. Držitelé kvalifikace T3, kteří poslední školení nebo seminář trenérů absolvovali před rokem 2004, musí pro udržení kvalifikace absolvovat nové školení nebo seminář nejpozději do konce roku 2013.

Tento Systém trenérů sekce OB nabývá platnosti dnem 1. 10. 2009 a zároveň se ruší Systém školení
rozhodčích a trenérů v ČSOB platný od 1. 2. 1999, revize názvosloví v souladu s novými Stanovami ČSOS byla provedena k 30. 6. 2016.

Ke stažení

NázevDokument
Podklady pro školení trenérů 3. třídy sekce OB
Metodický materiál k uspořádání školení trenérů 3. třídy (T3)
Systém trenérů sekce OB
Koncepce práce s talentovanou mládeží ČSOS
Počet přístupů
Celkem: 477965
Týden: 2377